Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Korunmasına (“KVK”) İlişkin Politikamız ve Aydınlatma Metni 

Ruby Mimarlık A.Ş (“Rubyco Coworking”) olarak, siz değerli müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, etkinlik katılımcılarımız, çalışanlarımız, iş ve çözüm ortalarımızın tüm kişisel verilerinin gizliliğinin korunmasına önem vermekteyiz. İşbu belge ile Şirketimizin veri sorumlusu olarak kişisel verilerini işlediği gerçek kişileri KVK politikamız hakkında bilgilendirmeyi ve kişisel verileri ne şekilde işleyeceğimiz ve koruyacağımız konusunda aydınlatmayı amaçlamaktayız. Bu çerçevede tarafınıza ait kişisel verilerin korunmasında ve işlenmesinde ilişkin temel kuralların çerçevesini çizen 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) ve ilgili ikincil mevzuatı esas almaktayız. 

Kanun ve İlgili Mevzuat Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Temel Çerçeve

6698 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca kişisel verilerin işlenmesinde şu esaslara uyulacaktır;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kanun uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde açık rıza aranmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel veriler de ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde açık rıza aranmaksızın özel nitelikli kişisel veriler işlenebilecektir;

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Mevzuata uygun işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel veriler, ancak ilgili kişinin açık rızası halinde aktarılabilir. Kişisel veriler;

 • Rıza aranmaksızın kişisel verilen işlenmesine izin verilen hallerden birinin veya
 • Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, rıza alınmaksızın özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine izin verilen hallerden birinin varlığı halinde, 

ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Verilerin yurtdışına aktarılması için, kişinin buna ilişkin açık rızası gerekmektedir. Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan en az birinin karşılandığı durumlarda, verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda veri sorumlusunun ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan izin alınması kaydı ile yurtdışına aktarılabilmektedir.

Aşağıdaki haller Kanun kapsamında değildir;

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Rubyco Coworking Tarafından Verilerin Kişisel Verilen İşlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorizasyonu

Rubyco Coworking tarafından işlenen veriler ve kategorileri şu şekildedir;

Aday Çalışan Bilgileri: Rubyco Coworking’e çalışmak üzere başvuru yapan ve bu kapsamda bilgilerini paylaşan veri sahiplerine ait, işe başvuru kapsamında verilen kimlik, eğitim, özgeçmiş, çalışma deneyimi, mülakat ve benzeri bilgiler.

Çalışanların Performans Bilgileri ve İşlem Kayıtları: Rubyco Coworking’in çalışanlarının performans ve gelişimlerini değerlendirebilmek adına tuttuğu kayıt ve bilgiler ile Rubyco Coworking’in perosnelinin iş ile ilgili olarak gerçekleştirmiş olduğu iş ve eylemlerin kayıtları (giriş-çıkış kaydı, lokasyon bilgileri, araç takip bilgileri, mail yazışma kayıtları, iş kapsamında gerçekleştirdiği görüşme ve seyahat bilgileri, masraf harcama bilgileri.

Finansal Bilgiler : Rubyco Coworking’in ticari ve finansal faaliyetlerinin sonucu olarak işlediği kredi kart bilgileri, ödemeleri, cari hesap ilişkisi, borç bakiyesi, vergi dairesi ve numarası bilgileri gibi bilgiler.

Görsel ve İşitsel Bilgiler: Kişisel veri sahibine ilişkin fotoğraf, kamera, ses kaydı gibi görsel ve işitsel kayıt verileri. Dijital toplantı kanalları aracılığıyla yapılan buluşmalar, toplantılar ve görüşmeklerde alınacak ses ve görüntü kaydı. 

Güvenlik Bilgileri:  Hem fiziki mekana ilişkin giriş ve ziyaret bilgileri, güvenlik kameralarının kayıtları gibi bilgi ve kayıtlar,  hem de Rubyco Coworking ve ilgili tarafların işlem güvenliğine ilişkin kullanıcı adı , şifre, IP adresi gibi bilgiler.

Hukuki İşlem Bilgileri: Hukuki ilişkiler ve kanuni yükümlülükler kapsamında hak, alacak, borç, yükümlülüklerin tespiti ve yerine getirilmesini sağlamak adına işlenen ve mahkeme kararı, yetkili organ kararı, icra dairesi kararı gibi hukuki belgelerde yer alan veriler.

İletişim Bilgileri: Kişilere ulaşılabilmesi ve kişilerle iletişime geçilebilmesi için kullanılan adres,  sabit telefon veya cep telefonu numarası, e-posta adresi, sosyal medya kullanıcı profil bilgisi verileri ve benzeri veriler. 

Kimlik ve Kişi Bilgileri: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, nüfus cüzdanı seri numarası, diğer ülkelerin vatandaşlık numaraları, pasaport numaraları, ad-soyad, doğum tarihi-yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer, fotoğraf, meslek bilgisi ve nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı, meslek mensuplarına ait kartlar gibi kimlik bilgilerini içeren kartlarda yer alan benzeri ve diğer tüm bilgiler ile ikametgah belgesi ve vukuatlı nüfus cüzdanı bilgileri.

Konum Bilgileri: Veri sahibi ilgili kişini konumunu tespit veya takip etmeye yarayan veriler.

Müşteri Bilgileri: Sunulan ticari faaliyet kapsamında ürün veya hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ve müşterilere sunulan ürün ve hizmetlere ait bilgiler (müşteri numarası, mesleki bilgiler,  ürün ve hizmetlere ilişkin tercih ve ihtiyaç bilgileri, hizmet kullanım süreleri, ücret ve ödeme bilgileri vb.)

Öneri, Talep, Şikayet Bilgileri: Rubyco Coworking’e iletilen her türlü öneri, talep veya şikayete ilişkin ileten kişinin kişisel verileri ve iletilen öneri, talep, şikayetin içeriğine dair kayıtlar.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Özlük Bilgileri: Rubyco Coworking personelinin ve Rubyco Coworking’in müşterilerinin personelinin özlük haklarının oluşmasına temel olan kişisel veriler (kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge).

Pazarlama Bilgileri: Rubyco Coworking’in pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere kullanım alışkanlıkları, beğenilerini gösteren ve bu yönde yapılan bilgi ve veri toplamalar, cookie kayıtları.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: 

Rubyco Coworking kişisel verileri şu amaçlarla işlemektedir;

 • Kişisel verisi işlenen kişi ile arasındaki yazılı/sözlü sözleşmeden veya ticari ilişkiden kaynaklı yükümlülük ve görevlerini yerine getirebilmek; 
 • Kişilere daha iyi hizmet verebilmek; 
 • Alternatif hizmetler sunabilmek; 
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması; 
 • Fiziksel güvenliğin sağlaması; 
 • Ziyaretçi kayıtlarının yapılması ve takibi; 
 • Finans, muhasebe ve hukuki işlerin takibi; 
 • Kurumsal iletişim, tanıtım, pazarlama ve müşteri ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesi; 
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması; 
 • Yetkili ve resmi kurumlardan yürürlükteki mevzuat uyarınca gelen bilgi taleplerinin karşılanması  amacıyla. 

Rubyco Coworking, kişisel verilerinizi işleme amacı dışında kullanmayacak ve rızanız yahut ilgili mevzuatta öngörülen bir diğer sebep olmaksızın 3. kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir. Mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşları ve/veya yargı mercileri ile paylaşılması zorunlu olan bilgiler bu kapsamda değildir.

Rubyco Coworking Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar

Rubyco Coworking’in yurtiçindeki ve yurt dışındaki kardeş şirketleri, franchise ortakları, bağlı kuruluşları, iştirakleri, ortak teşebbüsleri, iş ve girişim ortakları, Rubyco Coworking’in ticari faaliyetini yerine getirmesi kapsamında hizmet aldığı banka ve finans kuruluşları, insan kaynakları firmaları ile bunların tüm şubeleri, ofisleri ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz; Rubyco Coworking merkez ve şubeleri, yetkilileri, personeli, internet sitesi, çağrı merkezi, güvenlik kameraları, güvenlik sistemleri, giriş-çıkış kayıtlarını tutan cihazlar gibi kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü, dijital ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerin Saklanması

Rubyco Coworking, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile birlikte kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmekteyiz. Kişisel verilerin saklanması kapsamında Rubyco Coworking ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek üzere kendi içerisinde gerekli teknik, hukuki ve idari tedbirleri almakta ve  bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili personellerini eğitmekte ve gerekli görevlendirmeleri yapmaktadır.


Veri Güvenliğinin Sağlanması Bakımında Alınan Önlemler

Rubyco Coworking tarafından Kanun ve işbu KVK Politikası çerçevesindeki yükümlülüklerin sağlanabilmesi için şu önlemler alınmaktadır;

 • İnternet kanalıyla gerçekleşebilecek siber saldırı veya yetkisiz erişimlerin önlenmesi için güvenlik duvarı oluşturulması,  
 • Kişisel verilerin bulunduğu fiziksel ortamların saldırı, risk ve ihlallere karşı korunması için uygun güvenlik önlemlerinin alınması ve giriş çıkışların kontrolü,
 • Kişisel verilerin bulunduğu elektronik ortamların saldırı, risk ve ihlallere karşı korunması için uygun yazılımsal ve donanımsal önlemlerin alınması,
 • Kişisel verilerin paylaşıldığı ve fiziksel ve elektronik güvenlik önlemlerine dair hizmet alınan firmalardan aldıkları güvenlik önlemlerinin yeterli olduğuna ve Kanun’a uygun hareket edildiğine dair taahhüt alınması,
 • Şirket içi eğitimlerin verilmesi ve KBK politikasının benimsenmesine yönelik çalışmalar yapılması,
 • Şirket içi kişisel verilere erişim politikasının belirlenmesi ve zorunlu durumlarla sınırlandırılması.

Veri Sahiplerinin Hakları

Veri sahiplerinin Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde sahip oldukları haklar şunlardır;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Kişisel verilerinin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 

d) Kişisel verileri eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini / yok edilmesini isteme, 

f) Kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

g) Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Aşağıdaki hallerde Kanun uyarınca  veri sahibi veri sorumlusundan zararlarının tazmini dışında yukarıda belirtilen haklara ilişkin bir talepte bulunamayaktır; 

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Hakların Kullanılmasına İlişkin Başvuru

Yukarıda bahsedilmiş olan Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Rubyco Coworking’e daha önce bildirilen ve Rubyco Coworking’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Atatürk Mahallesi 537 Sokak No:4 Güzelbahçe – İZMİR adresine yazılı olarak veya  info@rubycoworking.com e-posta adresine iletebilirsiniz. 

Başvuruda;

 • Ad, soyad ve imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Onay Formu

Ruby Mimarklık A.Ş. (“Rubyco Coworking”) olarak, siz değerli müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, etkinlik katılımcılarımız, çalışanlarımız, iş ve çözüm ortaklarımızın tüm kişisel verilerinin gizliliğini korunmasına önem vermekteyiz. Bu çerçevede tarafınıza ait kişisel verilerin korunmasında ve işlenmesinde esas aldığımız ve konuya ilişkin temel kuralların çerçevesini çizen 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. İşbu Bilgilendirme ve Onay Formu’nun konusunu, Rubyco Coworking’in müşterilerinin, ziyaretçilerinin, müşteri adaylarının, etkinlik katılımcılarının, çalışanlarının, iş ve çözüm ortaklarının ve bu sayılanların hissedar, yetkili ve çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar oluşturmaktadır.

Aydınlatma Yükümlülüğü

Rubyco Coworking, ofis, etkinlik ve profesyonel/ticari mutfak alanı sunan ve bunlara ilişkin işletmecilik ve organizasyon hizmetleri faaliyetlerini sürdüren bir şirkettir. Rubyco Coworking, Kanun kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Rubyco Coworking, bu kapsamda veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi kaydedecek; saklayacak; ticari faaliyetlerini devam ettirebilmek için güncelleyecek; mevzuatın izin verdiği durumlarda yurt içinde ve yurt dışında mukim kardeş şirketleri, franchise ortakları, bağlı kuruluşları, iştirakleri, ortak teşebbüsleri, iş ve girişim ortakları, Rubyco Coworking’in ticari faaliyetini yerine getirmesi kapsamında hizmet aldığı banka ve finans kuruluşları, insan kaynakları firmaları ve bunların tüm şubeleri, ofisleri ile veri işlemeye izin verilen şartlarda paylaşabilecek; sınıflandırabilecek ve Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.  

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz; Rubyco Coworking merkez ve şubeleri, yetkilileri, personeli, internet sitesi, çağrı merkezi, güvenlik kameraları, güvenlik sistemleri, giriş-çıkış kayıtlarını tutan cihazlar gibi kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü, dijital ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarım Amaçları ile Hukuki Sebepleri: 

Rubyco Coworking,  kişisel verisi işlenen ilgili kişi ile arasındaki yazılı/sözlü sözleşmeden veya ticari ilişkiden kaynaklı yükümlülük ve görevlerini yerine getirebilmek; kişilere daha iyi hizmet verebilmek; alternatif hizmetler sunabilmek; bilgi güvenliğinin sağlanması; fiziksel, hukuki, ticari güvenliğin temini; ziyaretçi kayıtlarının yapılması ve takibi; finans, muhasebe ve hukuki işlerin takibi; kurumsal iletişim, tanıtım, pazarlama ve müşteri ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesi; Rubyco Coworking tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin ilgili  kişinin beğeni ve ihtiyaçları doğrultusunda kişiye özel hale getirilmesi, önerilmesi ve tanıtılması; verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması; yetkili ve resmi kurumlardan yürürlükteki mevzuat uyarınca gelen bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla, mevzuat tarafından yetkili kılınmış ve Rubyco Coworking’in uygun göreceği diğer kişi ve kuruluşlarla Kanun’da belirtilen şekilde ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işleyebilecektir. Mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşları ve/veya yargı mercileri ile paylaşılması zorunlu olan bilgiler hariç olmak üzere Rubyco Coworking, kişisel verilerinizi işleme amacı dışında kullanmayacak ve rızanız yahut ilgili mevzuatta öngörülen bir diğer sebep olmaksızın 3. kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir. 

Rubyco Coworking Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar

Rubyco Coworking yurt içinde ve yurt dışında mukim kardeş şirketleri, franchise ortakları, bağlı kuruluşları, iştirakleri, ortak teşebbüsleri, iş ve girişim ortakları, Rubyco Coworking’in ticari faaliyetini yerine getirmesi kapsamında hizmet aldığı banka ve finans kuruluşları, insan kaynakları firmaları ve bunların tüm şubeleri, ofisleri ile paylaşılabilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız

Rubyco Coworking’e başvurarak; a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Rubyco Coworking’e daha önce bildirilen ve Rubyco Coworking’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Atatürk Mahallesi 537 Sokak No:4 Güzelbahçe – İZMİR adresine yazılı olarak veya info@rubycoworking.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Başvuruda; ad, soyad ve imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

Veri Sorumlusu : Ruby Mimarlık A.Ş

İletişim Bilgileri : Atatürk Mahallesi 537 Sokak No:4 Güzelbahçe – İZMİR

Bu formda hüküm bulunmayan hallerde, Kanun ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tam olarak aydınlatıldığımı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a uygun olarak Rubyco Mimarlık A.Ş tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanı ve veri kayıt sistemlerinde tutulmasına ve yurt içindeki veya yurt dışında mukim kardeş şirketleri, franchise ortakları, bağlı kuruluşları, iştirakleri, ortak teşebbüsleri, iş ve girişim ortakları, bunların tüm şubeleri, ofisleri paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına açık rızamı beyan ederim.